Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tryńcza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji Mobilny Urząd - Gmina Tryńcza.

Data publikacji aplikacji: 2017-08-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-24. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością aplikacji prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Matyja, ug.tryncza@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 166421221. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Dostępność architektoniczna

W odległości ok. 20 metrów od wejścia głównego do Urzędu biegnie droga krajowa nr 77 relacji Przemyśl – Lipnik i znajduje się przystanek PKS
W rozkładzie jazdy autobusów wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą trzy wejścia dwa od głównej drogi i jedno od tyły gdzie znajduje się główny parking. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy od głównej drogi, należy zachować szczególną ostrożność.
Dostępność parkingu
Urząd posiada parking ogólnodostępny. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych od tyłu budynku. Można również zaparkować na parkingu wokół Trynieckiego Centrum Kultury w odległości około 40 metrów
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy punktu OBSŁUGI KLIENTA.
Utrudnienia
Pochylnia zamontowana na parterze w wejściu do budynku nie jest automatyczna – wymaga pomocy drugiej osoby.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
- kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
- kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Gminy Tryńcza;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug.tryncza@data.pl;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Tryńcza;
- przesyłanie faksów pod numer: 16 / 6421221 w 50;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego publikowanego na stronie internetowej: kontakt.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 5 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres ug.tryncza@data.pl lub faksem na numer 16 / 6421221 w 50 albo poprzez dostarczenie formularza do biura obsługi urzędu (Tryńcza 127. parter) lub wypełnienie go na miejscu.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)