plen
                                  Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Pozyskane dotacje
     

2023:
Remont drogi gminnej nr 111036R w m. Tryńcza
Realizator: Gmina Tryńcza

 

Przebudowa drogi gminnej nr 111007R Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka
Realizator: Gmina Tryńcza

 

Przebudowa drogi gminnej nr 111012R w m. Głogowiec
Realizator: Gmina Tryńcza

 

Remont przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Tryńcza
Realizator: Gmina Tryńcza        
 Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki          
 

Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza
Realizator: Gmina Tryńcza


Utworzenie strefy rekreacyjnej z elementami małej infrastruktury sportowej w Tryńczy
Realizator: Gmina Tryńcza


 
"Za wolność naszą i waszą!" Rekonstrukcja Powstania Styczniowego w Tryńczy
Realizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza

Wakacyjna Akademia Zdrowia z KGW
Realizator: Gmina Tryńcza

 
2022:
Urząd Gminy w Tryńczy Dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami

Realizator: Gmina Tryńcza

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie Urzędu Gminy w Tryńczy oraz zapewnienie informacji o działalności gminy na stronie internetowej www.tryncza.eu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt zakłada realizację szeregu działań pozwalających na dostosowanie architektoniczne, informacyjne i cyfrowe urzędu do osób ze specjalnymi potrzebami.
 
Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Tryńczy oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych do Szkół Podstawowych w Gniewczynie Łańcuckiej i w Gorzycach
Realizator: Gmina Tryńcza

Zakres projektu obejmuje doposażenie szkół podstawowych na terenie gminy Tryńcza w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Tryńczy oraz zakup dwóch mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych w Gniewczynie Łańcuckiej i w Gorzycach. Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz umożliwienie uczniom nauki jazdy na rowerze. Całkowita wartość projektu wynosi 311 875,83 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 265 079,15 zł.
 

Gmina Tryńcza informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T; Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1.  specjalny adres e-mail lub
2.  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny i przejrzysty. 
PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ - EDYCJA 2022
Realizator: Gmina Tryńcza


Cyfrowa Gmina
Realizator: Gmina Tryńcza

Ostatni etap remontu cmentarza z II w. ś. w Jagielle oraz kompleksowy remont cmentarza z I w. ś. w Gorzycach
Realizator: Gmina Tryńcza

Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Montaż masztu z flagą przy budynku OSP w Jagielle w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną
Realizator: Gmina Tryńcza

 
Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno - rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej
Realizator: Gmina Tryńcza

Zadanie polega na utworzeniu kompleksu wodno – rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej z wykorzystaniem istniejącego zbiornika wodnego. Zakres inwestycji obejmie m. in.: budowę parkingów, ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia, oświetlenia z wykorzystaniem OZE, wyrównanie i utwardzenie terenu, wzmocnienie brzegów, budowę podświetlanego molo i promenady,utworzenie miejsc campingowych, strefy rekreacyjno – sportowej składającej się z parku linowego, ścianek wspinaczkowych, urządzeń street workout, skate parku, altan rekreacyjnych, boiska do piłki plażowej i placu zabaw z elementami wodnymi i interaktywnymi.
Rozbudowa Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza oraz zakup instrumentów i wyposażenia
Realizator: Gmina Tryńcza

Zadanie polega na rozbudowie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Tryńczy, poprzez budowę zadaszonego patio oraz obejmuje zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Realizator: Gmina Tryńcza

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.
Asystenci podczas swoich wizyt zapewniają wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami programu są  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z wymienionym.
 
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza
Realizator: Gmina Tryńcza

 
Budowa przyszkolengo kompleksu sportowego w m. Tryńcza
Realizator: Gmina Tryńcza

Przebudowa drogi gminnej nr 111034R Wólka Ogryzkowa – Gorzyce – Jagiełła  
Realizator: Gmina Tryńcza

2021:
Budowa budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego wraz z instalacją gazu w Tryńczy
Realizator: Gmina Tryńcza
W ramach zadania powstanie budynek o funkcji opiekuńczo- mieszkalnej o całkowitej powierzchni 502,7 m2, dwukondygnacyjny, w tym poddasze użytkowe. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych bez barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych budynku oraz w otoczeniu.
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne z pobytem dziennym i całodobowym dla dorosłych osób niepełnosprawnych:
- pobyt dzienny – 18 osób
- pobyt całodobowy – 2 osoby.
 
Budowa nowych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych  w m. Tryńcza – nr 111065R, Gniewczyna Łańcucka – nr 111003R oraz Gorzyce – nr 111062R
Realizator: Gmina Tryńcza

 
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach i zakup wyposażenia sposobem na rozwój kultury w gminie Tryńcza
Realizator: Gmina Tryńcza


Przedmiotem zadania była  modernizacja pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach oraz zakup wyposażenia.
Prace obejmowały m. in. modernizację holu, pomieszczeń na parterze, I piętrze, w piwnicy:
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych,
- adaptacja pomieszczeń piwnicznych na mini salę fitness i magazyn,
- modernizacja ciągów komunikacyjnych,
- modernizacja toalet,
- modernizacja sali widowiskowej, pomieszczenia klubowego, pomieszczeń bibliotecznych i izby pamięci,
 

3, 2, 1.. Akcja? Motywacja!
Realizator: Stowarzyszenie Chóralne - Chór "Cantilena" i "Przyjaciół Czytelnictwa"Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Jagielle"

"Opieka wytchnieniowa"

Realizator: Gmina Tryńcza
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza”

Realizator: Gmina Tryńcza

Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miejscowości Tryńcza
Realizator: Gmina Tryńcza

Zakres rzeczowy projektu polega na przebudowie istniejącej drogi publicznej nr 111065R zlokalizowanej na działce nr 432 w m. Tryńcza łączącej drogę wojewódzką nr 835 z drogą powiatową nr P1570R. Inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni o 1,5 m na długości 490 m z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową.
Remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitleryzmu z II wojny światowej w Jagielle - Etap II
Realizator: Gmina Tryńcza

2020:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Tryńcza.

Realizator: 
Gmina Tryńcza


" Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów"
 Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0047/17
 
„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”
Cel główny projektu: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Tryńcza i Raniżów. Cel wnioskowanego Projektu skupia się na przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i ekonomicznej oraz włączeniu w/w obszaru w procesy rozwojowe regionu. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu, możliwe stanie się wytworzenie materialnych i bezpośrednich produktów o mierzalnym i weryfikowalnym charakterze, które wpłyną bezpośrednio na realizację założonych celów działania. W ramach realizacji projektu zakłada się dostawę i montaż następujących jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE:

w Gminie Tryńcza:
  • Instalacje fotowoltaiczne 209 szt.
  • Instalacje solarne 329 szt.
  • Pompy ciepła 53 szt.
  • Kotły na biomasę  11 szt.
w Gminie Raniżów:
  • Instalacje fotowoltaiczne 172 szt.
  • Instalacje solarne 139 szt.
  • Pompy ciepła  42 szt.
  • Kotły na biomasę 2 szt.
 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: W ramach realizacji projektu zakłada się dostawę i montaż: 381 szt. instalacji PV.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: w ramach realizacji projektu zakłada się montaż 576 instalacji wytwarzania energii cieplnej z OZE

Wartość projektu ogółem: 12 420 687,78 zł
Wydatki kwalifikowane: 11 391 857,03 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 9 569 159,90 zł


„Rozwój edukacji kulturalnej na terenie gminy Tryńcza poprzez przebudowę i zakup wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury”
Realizator: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy przy współpracy z Gminą Tryńcza

 
"Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Jagielle"
Realizator: Gmina Tryńcza
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.