plen
Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /
W skrócie
ikona kalendarz 14-05-2019 Ogłoszenie o zbiórce popiołów
...
więcej >
ikona kalendarz 21-03-2019 Sztuki Walki Wręcz
...
więcej >
ikona kalendarz 15-02-2019 Wzrost kompetencji cyfrowych Wśród Mieszkańców Gminy Tryńcza
Gmina Tryńcza otrzymała dofinansowanie w wysokości  20 160,00 zł na realizację projektu pn. „Wzrost kompetencji cyfrowych wśród mi...
więcej >
ikona kalendarz 01-02-2019 Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Tryńcza
Urząd Gminy Tryńcza informuje, że przeprowadzona na terenie Gminy Tryńcza w miejscowościach : Ubieszyn, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Jag...
więcej >

     Wybory Europarlament

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 20 lutego 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Tryńcza 
z dnia 20 lutego 2019 roku
 
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i członków rad sołeckich na terenie Gminy Tryńcza.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.), art. 18 pkt. 5. statutu sołectw stanowiących  załączniki  do Uchwały Nr X/85/03 Rady Gminy Tryńcza z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Tryńcza (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r. poz. 3074), oraz Uchwały Nr V/51/2019 Radny Gminy Tryńcza z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Tryńcza, zarządzam:
 
§ 1
Przeprowadzić wybory sołtysów we wszystkich sołectwach gminy w dniu 17 marca 2019 r.


§ 2 
Przeprowadzić wybory rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy do 14kwietnia 2019 r
 
§ 3 
Ustalam kalendarz wyborczy czynności dla przeprowadzenia wyborów sołtysów stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 4
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2019
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 20 lutego 2019 r.
 
 
KALENDARZ WYBORCZY
                                                                                                                                                                        
CZYNNOŚCI DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW WSI
NA TERENIE GMINY TRYŃCZA

 
Lp. Czynność wyborcza Termin wykonania
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Wójta Gminy
w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów sołtysówwsi
i członków rad sołeckich na terenie Gminy.
20 lutego 2019 r.
(środa)
 1.  
Powołanie składu gminnej komisji wyborczej i podanie do publicznej wiadomości. 21 lutego 2019 r.
(czwartek)
 1.  
Ustalenie wzoru dokumentów do przeprowadzenia wyborów. 21 lutego 2019 r.
(czwartek)
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie godzin i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Tryńcza oraz terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa. 22 lutego 2019 r.
(piątek)
 1.  
Odbycie zebrań wiejskich celem wybrania 2 członków do sołeckiej komisji wyborczej. do 3 marca 2019 r.
 1.  
Zgłaszanie kandydatów na sołtysów wsi do Gminnej Komisji Wyborczej celem zarejestrowania. 25 luty - 1 marca 2019 r.
w godz. od 9.00 do 15.00
 1.  
Powołanie składów sołeckich komisji wyborczych. 5 marca 2019 r.
(wtorek)
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów.
(W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych zgłoszeń kandydatów podanie informacji nastąpi w drugim terminie.)
5 marca 2019 r.
(wtorek)
11 marca 2019 r.
(poniedziałek)
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Wójta Gminy
w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych.
11 marca 2019 r.
(poniedziałek)
 1.  
Przygotowanie lokali wyborczych. 11-12 marca 2019 r.
(poniedziałek, wtorek)
 1.  
Sporządzenie spisu wyborców. 14 marca 2019 r.
(czwartek)
 1.  
Przekazanie sołeckim komisjom wyborczym kart do głosowania
i materiałów wyborczych.
15 marca 2019 r.
(piątek)
 1.  
Przeprowadzenie wyborów. 17 marzec 2019 r.
(niedziela)
 
Procedura wyboru sołtysów Gminy Tryńcza..

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Tryńcza w sprawie powołania Gminnej komisji Wyborczej..

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Tryńcza w sprawie ustalenia wzorów druków..
          1. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Zgłoszenie kandydata na sołtysa wsi..
          2. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie..
          3. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Karta do głosowania w wyborach na sołtysa..
          4. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Karta głosowania w wyborach członków rady sołeckiej..
          5. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Protokół z wyborów na sołtysa wsi..
          6. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Protokół z wyborów sołtysów wsi Gminy Tryńcza..
          7. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia wyborów członków rady..
          8. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Protokół z wyborczego zebrania sołectwa..
          9. Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 - Zaświadczenie o wyborze sołtysa..

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów..


Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa wsi Gniewczyna Tryniecka..
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa wsi Jagiełła..
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa wsi Ubieszyn..
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa wsi Wólka Ogryzkowa..

Uchwała nr 1 w sprawie skreślenia kandydata na sołtysa wsi Ubieszyn..

Uchwała nr 2 w sprawie skreślenia kandydata na sołtysa wsi Gniewczyna Łańcucka..
Uchwała nr 3 w sprawie skreślenia kandydata na sołtysa wsi Ubieszyn..

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów wsi na terenie Gminy Tryńcza..

Obwieszczenie w sprawie nie przeprowadzania wyborów sołtysa w Gniewczynie Łańcuckiej..
Obwieszczenie w sprawie nie przeprowadzania wyborów
sołtysa w Ubieszynie..
Obwieszczenie w sprawie nie przeprowadzania wyborów sołtysa w Jagielle..
Obwieszczenie w sprawie nie przeprowadzania wyborów sołtysa w Wólce Ogryzkowej..

Obwieszczenie w sprawie powołania składów osobowych Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckich Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów..
 
Obrazek
ikona kalendarz  22.05.2019
Ruszył nabór wniosków w programie „Działaj Lokalnie”.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  21.05.2019
Mieszkańcy wsi Jagiełła wyremontowali przydrożną kapliczkę na drodze powiatowej pomiędzy Jagiełłą Dużą, a Jagiełłą Małą.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  21.05.2019
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa na terenie gminy Tryńcza, która odbędzie się 29 maja o godz. 12:00....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  20.05.2019
Informujemy komitety, że na terenie Gminy Tryńcza wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów są wszystkie tablice informacyjne na terenie poszczególnych sołectw.  ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  17.05.2019
W bieżącym tygodniu Wykonawca realizuje pracę remontowe dróg w Jagielle i Gniewczynie Łańcuckiej, w tym m. in. ul. Wodna w Gniewczynie Łańcuckiej i droga do cmentarza w Jagielle.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  17.05.2019
Przygotowaliśmy dla Państwa propozycję trasy rowerowej po terenie gminy Tryńcza z uwzględnieniem miejsc, które warto zobaczyć.. ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  17.05.2019
Majowa gmina Tryńcza z lotu ptaka.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  16.05.2019
Informujemy, iż termin składania e-wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników został przedłużony do 31 maja br.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  15.05.2019
Informacja o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich podczas tegorocznej Nocy Zwiedzania Rynku oraz Nocy Muzeów.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  14.05.2019
Ogłoszenie Prezesa ARiMR.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  09.05.2019
Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy za rok 2018, zawierające: bilans jednostki, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki  oraz informacja dodatkowa, zostały opublikowane na stronie BI...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  16.04.2019
Jak co roku w naszej gminie zorganizowane zostały przedświąteczne spotkania dla osób starszych - Śniadania Wielkanocne.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  27.02.2019
Seniorzy Dziennego Domu Opieki mieszczącego się w Gniewczynie Łańcuckiej w ramach projektu „Jak w domu” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mają możliwość ucz...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  22.02.2019
W dniu 21.02.2019r. w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach w godzinach od 10 do 12 odbyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardz...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  18.02.2019
W dniach 18 – 24 lutego 2019 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z inf...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  07.02.2019
4 lutego br. Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „Wiara” otrzymało z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie artykuły żywnościowe o wartości  73 045,17 zł o łącznej wadze 13 016,90 kg. ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  01.02.2019
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie KDR będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci sp...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  24.01.2019
Od maja ubiegłego roku Gmina Tryńcza oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizują projekt pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodzi...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  30.11.2018
W związku z wystąpieniem  niekorzystnych warunków atmosferycznych, niską temperaturą oraz opadami śniegu zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o wzmożoną czujność na sytuację osób żyjących w &...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  23.11.2018
Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju  „ WIARA” w Tryńczy informuje, że w dniu 29 listopada 2018 r. w godz.  16:00 – 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Tryńczy   odbędą się warsztaty dietet...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  20.05.2019
Piękna słoneczna pogoda zachęciła w sobotę 18 maja br. mieszkańców naszej gminy do udziału w III gminnej pielgrzymce rowerowo - autokarowej tym razem  do Sanktuarium Maryjnego w Jodłówce, której prze...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  20.05.2019
"Dolanie" otrzymali 3 miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych, natomiast Anna Wnęk i Martyna Niemiec zdobyły wyróżnienie w kategorii dzieci i młodzież "Duży - Mały". Dziewczyny zaprezentowały tradycje wokalne przejęte od swoich mistrz&...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  09.05.2019
Serdecznie zapraszamy na III Gminną Wycieczkę Rowerową i Autokarową do Jodłówki.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  08.05.2019
8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  30.04.2019
W ostatnią niedzielę oddział Turków z Tryńczy zaprezentował gościnnie musztrę paradną w Birczy podczas "Pikniku z Ekonomią Społeczną"...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  15.04.2019
Mieszkańcy naszej gminy 14 kwietnia, w Niedzielę Palmową kolejny raz wzięli udział w Gminnej Drodze Krzyżowej z elementami Misterium Męki Pańskiej....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  08.04.2019
8 kwietnia w Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Tryńczy zorganizowane zostały uroczyste obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 79. rocznicy zbrodni katyńskiej pod Honorowym Patronatem Anny Schmidt-Rodziewicz......
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  04.04.2019
 Straż Grobowa z Tryńczy, Grupa Rzymian, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Grupa Mażoretek "Finezja" uczestniczyli w nagraniach do telewizji TVP....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  29.03.2019
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy otrzymało dofinansowanie w wysokości 7500 zł w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty kulturalne i artystyczne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kult...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  28.03.2019
W dniu 21 marca br. obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Gniewczynie Łańcuckiej przygotowała Wieczór Poetycki ph. „Zagadki słów” młodej poetki z Wólki Grodziskiej, pani Anny Grzywny...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  16.05.2019
15 maja br. w Hali Widowiskwo - Sportowej w Tryńczy odbyły się gminne zawody Szkolnych Klubów Sportowych w piłce nożnej dziewcząt......
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  03.04.2019
Kacper Dadak - mieszkaniec Ubieszyna i zawodnik Górala został nominowany w plebiscycie "Młodzieżowiec Sezonu" 2018/19 w futsalu na Podkarpaciu..   ...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  25.03.2019
Dzięki pozyskaniu kolejnego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 22 400,00 zł, podobnie jak w ubiegłym roku, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Tryńcza od lutego do grudnia odbywają się zajęcia w ramach programu Szkolny K...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  05.03.2019
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK".....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  04.03.2019
Oprócz regularnych treningów drużyna LKS „San” Gorzyce uczestniczy w turniejach i sparingach.....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  19.02.2019
W minionym tygodniu zostały podpisane z przedstawicielami Ludowych Klubów Sportowych umowy o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w za...
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  15.02.2019
W tym tygodniu młodzi mieszkańcy naszej gminy uczestniczą na 5-cio dniowym obozie narciarskim w Zakopanem....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  01.02.2019
W niedzielę na Hali Widowiskowo-Sportowej w Tryńczy rozegrany zostanie mecz: Góral Tryńcza - Futsal Team Przeworsk....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  01.02.2019
​Zima w pełni, a na gminnych obiektach sportowych Ludowe Kluby Sportowe rozpoczęły treningi i przygotowania do rozgrywek piłkarskich.Początek roku jest okresem planowania treningów i przygotowywania drużyn do rozgrywek rundy wiosennej....
więcej >
Obrazek
ikona kalendarz  25.01.2019
Dzieci i młodzież zachęcamy do korzystania z przygotowanej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu podczas nadchodzących ferii zimowych 11 lutego – 24 lutego. Zapisy osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej, Trynieckim Centrum Kultury or...
więcej >
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2019 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 








3f2ea8115cb2da86d7457349edb8f86359247cce7a56b7c83aa40894b6fdb3500d4298c9a239230dc096791710da3840b6a3852ceae9fd5288d09aa60c6befb660b5c6fe342bc38833e54c629c0053ed8a3973ae018ddb418d5aca38092e5cad04c5a7fd6f7ad8fa6782fdafa12bff2983881d2f099fd7ac66378c2323389da9
./?c=mdTresc-cmPokaz-120./?c=mdTresc-cmPokaz-153./?c=mdTresc-cmPokaz-121./?c=mdTresc-cmPokaz-154./?c=mdTresc-cmPokaz-26./?c=mdTresc-cmPokaz-29http://tryncza.eu/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-69-5305-nab%C3%93r,wniosk%C3%93w,w,ramach,programu,priorytetowego,czyste,powietrzehttp://tryncza.eu/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-69-2157-energia,ekologiczna,dla,mieszka%C5%83c%C3%93w,
GALERIA
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.